ห้องเรียน Online อ.สุพรรณ แก้วฝั้น ประจำปีการศีกษา 2561

ห้องเรียน Online อ.สุพรรณ  แก้วฝั้น ประจำปีการศีกษา 2561

  Available courses

  Course Image เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.2ม.6บี วันจันทร์-บ่าย [3001-2001]

                      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

  Course Image คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ปวช.2 D L7L8 [2001–2001]วันอังคาร เช้า

  คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  เพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ(Windows,Mac,Open source 
  OS,ฯลฯ)การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ
  การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ 
  การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่นๆ
  ตามลักษณะงานอาชีพการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ
  และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
  สารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์
  กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ


  Course Image เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ปวส.2ม.เอ วันพุธ-บ่าย [3001-2001]

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ


  Course Image วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2ม.6เอ วันพฤหัสบดี [3104-2004]

         ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plotโดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในการเขียนแบบ

  Course Image วิชา การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.2ม.6บี วันศุกร์ [3104-2004]

               ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plotโดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในการเขียนแบบ

  ปวส.1 ม.6 A

  อ.สุพรรณ  แก้วฝั้น  ครูที่ปรึกษา

  ทักษะ2561