ห้องเรียน Online อ.สุพรรณ แก้วฝั้น ประจำปีการศีกษา 2561

ห้องเรียน Online อ.สุพรรณ  แก้วฝั้น ประจำปีการศีกษา 2561

  Available courses

               ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plotโดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในการเขียนแบบ

                      ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plotโดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในการเขียนแบบ

              ศึกษาและเขียนแบบแปลนพื้นงานทางด้านโยธา เขียนแบบงานทางไฟฟ้า และสื่อสาร การอ่านแบบต่างๆ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบไฟฟ้า และสื่อสาร ที่สอดคล้องกับงานทางด้านโยธา องค์ประกอบของแบบระบบไฟฟ้า การใช้งาน External Reference การ Plotโดยใช้ Layout การใช้ Visual LISP ในการเขียนแบบ

  คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
  เพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ(Windows,Mac,Open source 
  OS,ฯลฯ)การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ
  การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ 
  การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่นๆ
  ตามลักษณะงานอาชีพการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ
  และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยี
  สารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์
  กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

                         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

  ปวส.1 ม.6 A

  อ.สุพรรณ  แก้วฝั้น  ครูที่ปรึกษา